Nadace AGROFERT

Považujeme za samozřejmost, že společnosti koncernu AGROFERT nejenom vytváří zisk a jsou významným zaměstnavatelem v regionech, ale mají i zodpovědnost vůči svému okolí. Proto jsme se v roce 2011 rozhodli zřídit Nadaci AGROFERT, která sdružila dosavadní charitativní činnosti celého koncernu do jedné dlouhodobé strategie.

Za 8 let existence podpořila Nadace AGROFERT více než 415 miliony Kč projekty z celého spektra dobročinných aktivit. Nadace se dlouhodobě zaměřuje na podporu jednotlivců, ale také organizací, které dále pomáhají konkrétním osobám. K hlavním oblastem podpory patří pomoc hendikepovaným, rodičům samoživitelům, organizacím poskytujícím hospicovou a paliativní péči, ale také například podpora hasičských sborů v regionech. Nadace AGROFERT se věnuje také desítkám dílčích dobročinných aktivit, které pomáhají rozvíjet talent znevýhodněných osob či zlepšovat prostředí komunit v oblastech napříč Českou republikou.

Kompletní informace o aktuálně probíhajících projektech, grantových řízení a dalších aktivitách Nadace AGROFERT najdete na www.nadace-agrofert.cz. Sledovat nás můžete také na oficiální profilu Nadace AGROFERT na sociální síti Facebook či na twitterovém účtu.

 

Mezi nejvýznamnější projekty Nadace AGROFERT patří:

Fond pro rodiče samoživitele
Fond na podporu rodičů samoživitelů v nouzi je samostatným projektem Nadace AGROFERT. Fond je určený primárně osamělým samoživitelům, kteří vychovávají jedno či více nezletilých dětí (biologických, adoptivních či v pěstounské péči). Podporujeme matky a otce, kteří se bez svého výrazného zavinění dostali do tíživé životní situace a snaží se ji aktivně řešit. Nejčastěji Fond přispívá na nájem a energie spojené s bydlením, na školní obědy a družinu, na základní vybavení bytu, na vzdělávání a na mimoškolní aktivity dětí. Pro děti z podpořených rodin nadace každoročně organizuje sbírku vánočních dárků, v létě pak prázdninové pobyty v přírodě. Většina příspěvků Fondu je hrazena přímo z prostředků Nadace AGROFERT, na účet Fondu jde rovněž celý plat pana Andreje Babiše. Postupně se přidávají také individuální dárci a organizace. Nadace AGROFERT se rozhodla věnovat cílové skupině samoživitelů zejména proto, že špatná finanční situace rodičů silně ovlivňuje děti, které s nimi vyrůstají. Takto znevýhodněné děti se postupně dostávají do sociální izolace a často pak samy končí odkázané na sociální dávky, bez perspektivy na uplatnění. Této situaci chceme aktivitami nadace zabránit.

Sportovní centra Nadace AGROFERT
Projekt Sportovní Centra Nadace AGROFERT je určen zejména dětem ze sociálně slabých rodin, které díky omezeným příjmům rodičů nemohou organizovaně sportovat. Nadace AGROFERT zřizuje sportovní kroužky, díky kterým se děti po ukončení vyučování nepotulují venku nebo nesedí u počítače, ale věnují se sportu. Tréninky vedou profesionální trenéři, velkou výhodou je také to, že děti nemusí nikam dojíždět – kroužky se konají přímo u nich ve škole. Nabízené sporty jsou voleny tak, aby byly vhodné jak pro chlapce, tak pro dívky: basketbal, florbal, volejbal, házená, atletika a mnoho dalších. V současnosti v již více než 100 centrech a sportovních klubech zařazených do projektu sportuje přes 3000 dětí.

Hasičský fond Nadace AGROFERT
V roce 2015 zahájila Nadace Agrofert činnost Hasičského fondu, určeného především dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením. Fond přispívá na přístroje, vybavení či zařízení, ale také na aktivity v oblastech zásahové a záchranářské činnosti, hasičského sportu, práce s dětmi a mládeží, organizace společenských, sportovních i kulturních aktivit v regionu či akcí na podporu hasičských tradic. V rámci tohoto fondu jsme hasičům rozdali více jak 19 milionů Kč.

Stipendijní programy Nadace AGROFERT
Stipendijní programy Nadace AGROFERT jsou zde proto, aby nabídly talentovaným a cílevědomým českým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých snů z oblasti vzdělávání. Naším cílem je podpořit uchazeče o středoškolské i vysokoškolské studium ze sociálně slabých rodin. Studium má uchazečům poskytnout ten nejlepší prostor pro další osobní a vědomostní růst. Nabízíme pomocnou ruku mladým lidem, kteří si uvědomují složitou sociální situaci své rodiny a sami se aktivně snaží o její zlepšení.

Granty pro organizace:
•    Podpora dětí hendikepovaných fyzicky, psychicky či prostředím, ve kterém vyrůstají
•    Podpora péče o seniory v domácím prostředí
•    Podpora dospělých osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením
•    Podpora mobilních hospiců pro děti a dospělé

Každoročně Nadace AGROFERT vyhlašuje grantové výzvy zaměřené na podporu organizací pomáhajícím lidem s nejrůznějšími typy znevýhodnění. Jsme jednou z mála nadací, která přispívá organizacím na provozní náklady, čímž zlepšuje jejich ekonomickou situaci a přispívá k zachování jejich činnosti.

Krizový fond pomoci ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem
Na podzim roku 2013 byl odstartován společný projekt Nadace AGROFERT a Nadace Terezy Maxové dětem „Krizový fond pomoci“. Cílem fondu je nabídnout rychlou podanou ruku a účinnou pomoc rodinám, kterým hrozí, že jejich děti budou odebrány do ústavní péče. Podstata činnosti Fondu spočívá v prevenci nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí a adresné pomoci rodinám, které se dostaly do těžké sociální či jiné ohrožující situace.

Fotogalerie