Výzkum hnojiv v SKW Piesteritz

18. 3. 2024

Než se nové hnojivo z SKW Piesteritz dostane na trh, ujde dlouhou cestu. Kromě vlastního oddělení výzkumu a vývoje provádí SKW Piesteritz testování ve zkušební stanici v Cunnersdorfu u Lipska v Sasku. V sortimentu jsou pak jen ty hnojiva, která se osvědčila!

Výzva

Provedení polního pokusu, kdy se testují nová hnojiva, vyžaduje značné úsilí. Kromě toho jsou rostliny na poli během roku vystaveny řadě různých ovlivňujících faktorů (teplota, srážky, extrémní výkyvy), které mohou výsledky zkreslovat. Proto jsou na poli v aplikačním výzkumu SKW testována pouze ta hnojiva, která dokázala jasně a důsledně prokázala své příznivé účinky za standardizovaných podmínek.

Letecký pohled na stanici v Cunnersdorfu

Experimenty v laboratoři

V laboratorních testech s nejvyšším stupněm standardizace se zkoumá chování hnojiv po aplikaci do půdy. Zjišťuje se vliv půdního typu a jednotlivých parametrů půdy na účinek hnojiva. Například lze přesně kvantifikovat účinky inhibitorů nitrifikace na přeměnu amonného dusíku (NH4+) na dusičnany nebo potenciál ztráty amoniaku v půdě a účinek inhibitorů ureázy na snížení ztrát.

Teprve když testované hnojivo nebo účinná látka dokáže jasně prokázat své příznivé účinky v půdě – například ve formě zpomalení nitrifikace nebo prostřednictvím výrazně nižšího uvolňování amoniaku – je převedeno do dalšího testovacího kola, ve kterém je již zařazena plodina. Testování pak probíhá buď nejprve v klimatických komorách, nebo rovnou v aplikačních výzkumných sklenících.

Pokusy ve skleníku

Stejně jako v konvenčním zemědělství je i v aplikačním výzkumném skleníku rušno od časného jara do konce léta. Zatímco polní práce většinou začínají až koncem jara, pokusy ve skleníku startují již v únoru. A co je pro jednoho člověka prokletím, může být pro druhého požehnáním: chladné, podmračené jaro zajistí ve skleníku silné a zdravé rostliny. Teploty ve skleníku se totiž, navzdory moderní technologii řízeného větrání, rychle vyšplhají nad 30 °C. A intenzivní sluneční svit a vysoké teploty stresují rostliny.

Zemědělský aplikační výzkumný skleník v Cunnersdorfu nabízí neocenitelnou výhodu, že celou délku skleněného pláště lze odsunout do strany. Tímto způsobem se lze vyhnout nadměrnému tepelnému stresu a experimentální podmínky jsou mnohem praktičtější.

Každý rok je ve skleníku Cunnersdorf osazeno přes 1020 tzv. Mitscherlichových nádob. V nich se testují produkty a aplikační strategie za standardizovaných růstových podmínek na různých plodinách např. řepce, pšenici, ovsu, ječmeni a kukuřici, ale také zelenině a některých skleníkových raritách jako je roketa nebo jílek.

Mitscherlichovy nádoby, pojmenované po německém vědci Eilhardu Alfredu Mitscherlichovi, který stanovil Zákon růstových faktorů, jsou standardizované testovací nádoby používané v zemědělském výzkumu po celém světě. Lze z nich získat výluh, ze kterého se stanoví například vyplavený dusičnan nebo síran.

Ve speciálních sériích testů musí produkty prokázat svůj přínos i při snížené dodávce vody, za podmínek velkých ztrát čpavku nebo při vyluhování. Na jedné straně mají studie ověřit slibné účinné látky a hnojiva pro testování v terénu. Na druhé straně slouží zjištění o příznivých a méně příznivých podmínkách aplikace k začlenění do doporučení poskytovaných zemědělcům. Tím je zajištěno, že produkty a aplikační doporučení z SKW budou fungovat za všech podmínek.

Skleníkové pokusy

Polní zkoušky

V Cunnersdorfu probíhají polní testy každoročně na téměř 5 000 testovacích parcelách ve všech důležitých zemědělských plodinách. Kromě studií o účincích na výnos a účinnosti používání hnojiv jsou v posledních letech stále důležitější důkazy o účinném snižování ztrát dusíku prostřednictvím použití ureázy a inhibitorů nitrifikace.

Jedním z nejdůležitějších kritérií při plánování a nastavování terénních testů je náhodné rozložení variant testu v testovací oblasti. Randomizace zajišťuje kompenzaci malých, místně specifických rozdílů. Jedině tak lze z výsledků odvodit vědecky podložená a spolehlivá tvrzení.

Testování varianty hnojiva obvykle provádí na čtyřech náhodných plochách (opakování). Z údajů o výnosu, kvalitě a užitkovosti těchto jednotlivých pozemků je vytvořen průměr. Účinky testovaného hnojiva se projevují kladnými odchylkami od základní varianty, ve které byly použity dříve používané přípravky a systémy hnojení. Navíc většinou existuje i kontrolní varianta bez použití hnojiva, protože tak lze v experimentu např. odhadnout následný přísun N na stanoviště a tím i obecný efekt hnojení N.

Aplikační doporučení

Výsledky však nejsou automaticky přenosné do jiných regionů, proto se provádí systematicky provozní testy na různých místech po celém Německu. Zemědělci navíc z vlastní zkušenosti vědí, že pěstování, počasí a podmínky pěstování se rok od roku liší. To je důvod, proč slogan v testování zní „Rok není rok“. K získání smysluplných a spolehlivých výsledků jsou nutné alespoň tři roky testování. Odměnou za veškerou tuto snahu jsou fundované a smysluplné výsledky testů a především z nich vycházející aplikační doporučení. Ty umožňují přizpůsobit hnojení danému místu.

Zkušební stanice v SKW Piesteritz je certifikovaná podle GEP (Good Experimental Practice) a je znakem vynikající kvality práce odvedené v Cunnersdorfu. Pečeť kvality uděluje příslušný státní orgán (zde: Saský státní úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii).

DALŠÍ ZPRÁVY