AGROFERT staví v souladu se zákonem

5. 3. 2024

V pořadu Reportéři ČT odvysílaném 4. března 2024 v 21:30 hodin se uvádí nepravdivé tvrzení, že AGROFERT načerno postavil v obci Klučov dvě sila.

Nová sila byla postavena v souladu se zákonem v areálu, který vždy sloužil zemědělské produkci a kde obdobná zemědělská zařízení stojí posledních 50 let. Nikdy jsme nejednali v rozporu s rozhodnutím soudu, ani jiného orgánu, přičemž nová sila byla zbudována na základě v té době platného územního souhlasu. Je třeba rozlišovat mezi stavbou, která byla od počátku stavěna bez platného povolení (tj. nepovolenou „černou“ stavbou), což není tento případ, a stavbou, která byla vystavěna na základě pravomocného veřejnoprávního oprávnění, které bylo zrušeno až po mnoha letech řádného užívání jako v tomto případě. S paní Kaiseršotovou, která vlastní dům v sousedství našeho zemědělského areálu, jsme se snažili opakovaně dohodnout na systému soužití v dané lokalitě, ale dohoda nebyla možná.

Ve středočeské obci Klučov byla v zemědělském areálu vlastněném naší společností ZZN Polabí, a.s. postavena v roce 2016 dvě nová sila. O povolení této stavby bylo řádně požádáno na příslušném stavebním odboru a stavba byla povolena Městským úřadem v Českém Brodě na základě vydaného územního souhlasu. Tento způsob rozhodnutí byl následně zpochybněn na základě podnětu místní obyvatelky paní Kaiseršotové, která vlastní dům poblíž našeho zemědělského areálu. Nově postavená sila jí změnila nejen výhled z rodinného domu, ale obyvatelka rovněž namítala zhoršení podmínek bydlení v důsledku prašnosti a hlučnosti.

Paní Kaiseršotová si dům pořídila v těsné blízkosti areálu, kde se obilí zpracovává podle veřejně dostupných údajů již od 14. století. V roce 1950 zde vzniklo JZD, v jehož objektu paní Kaiseršotová, jak sama říká v pořadu Reportéři ČT, bydlela, protože tam pracoval její otec, takže jeho provoz a hlučnost velmi dobře znala.

V areálu již šest jiných sil stálo, a to už od roku 1974, tedy posledních 50 let. Nyní, resp. před osmi lety pouze přibyly dva nové objekty – dva kovové válce na obilí s posklizňovou linkou. Dle našeho názoru lze stěží tvrdit, že se významně zhoršily poměry v dotčené oblasti, zvlášť když se areál nachází v těsné blízkosti hlučného železničního koridoru Praha – Kolín – Česká Třebová.

Respektujeme, že v průběhu správního řízení a následného soudního sporu bylo dáno za pravdu paní Kaiseršotové v tom, že územní souhlas není tím správným rozhodnutím pro povolení zmíněné stavby a že mělo být požádáno o vydání stavebního povolení. Celá kauza se opírá o to, a je to konstatováno i v rozsudku Nejvyššího správního soudu, že ZZN Polabí, a.s. muselo jako stavebník vědět, že územní souhlas není dostačujícím rozhodnutím. Konečný verdikt byl vydán po sedmi letech od užívání nových sil.  V současné době je provoz v nových silech zastaven a bylo rovněž požádáno o vydání stavebního povolení. Chceme zdůraznit, že společnost ZZN Polabí, a.s. vždy byla v dobré víře a  jednala v souladu s vydanými rozhodnutími, ať už správními (územní souhlas) nebo soudními. To, že byl způsob rozhodnutí ve stavebním řízení následně u soudu zpochybněn, nelze ZZN Polabí, a.s. v žádném případě přičítat k tíži.

Celý spor je tedy administrativního charakteru, nikoli věcného. Mrzí nás proto, že v pořadu Reportéři ČT, byla celá kauza podána účelově a dokonce i zpolitizovaně. Máme za to, že mezi černou stavbou, která je vnímána jako stavba bez řádného povolení, a stavbou na základě územního souhlasu, který je regulérním rozhodnutím vydaným ve stavebním řízení jako v tomto případě, je velký rozdíl.